Ochrana osobních údajůOchrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je základním právem. Ustanovení čl. 8 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie a čl. 16 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie přiznávají každému právo na ochranu osobních údajů, které se jej týkají. Zpracování osobních údajů subjektů, tj. pacientů a jiných fyzických osob, společností Alergomed s.r.o. je prováděno ve prospěch těchto osob. Právo na ochranu osobních údajů však není právem absolutním, musí být posuzováno v souvislosti se svou funkcí ve společnosti a v souladu se zásadou proporcionality a musí být v rovnováze s dalšími základními právy.

Společnost Alergomed s.r.o., jako správce osobních údajů, zpracovává osobní údaje, týkající se fyzických osob (pacientů, zaměstnanců, a dalších osob). Většina osobních údajů těchto osob je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených společnosti Alergomed s.r.o. zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o fyzických osobách se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob nebo jejich zákonných zástupců. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají buď souhlasu fyzické osoby (zákonného zástupce), nebo jinému právnímu titulu (např. uzavření smlouvy, oprávněný zájem společnosti Alergomed s.r.o., apod.). Taková zpracování však společnost Alergomed s.r.o. provádí jen výjimečně.

Ochrana osobních údajů fyzických osob se vztahuje jak na automatizované zpracování osobních údajů, tak na manuální zpracování. V zásadách a pravidlech ochrany fyzických osob, které společnost Alergomed s.r.o. uplatňuje v souvislosti se zpracováním osobních údajů, respektuje společnost Alergomed s.r.o. jejich základní práva a svobody, zejména právo na ochranu osobních údajů těchto osob. Společnost Alergomed s.r.o. dále respektuje práva fyzických osob (zákonných zástupců), která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, pro jaký účel jsou osobní údaje zpracovávány, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny údaje o fyzické osobě, kterou lze identifikovat. Společnost Alergomed s.r.o. zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů, vykonávaných při poskytování zdravotních služeb, nebo z důvodu oprávněných zájmů společnosti Alergomed s.r.o. Společnost Alergomed s.r.o. zpracovává osobní údaje fyzických osob podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů, tj. s Nařízením EU č. 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů–„GDPR“). Přesto má každá dotčená fyzická osoba (zákonný zástupce), právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají konkrétní situace dotčené osoby. Společnost Alergomed s.r.o. pak této osobě prokáže závažnost a oprávněnost zájmů společnosti Alergomed s.r.o., které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod.

Zpracování osobních údajů společností Alergomed s.r.o. je prováděno zákonným a spravedlivým způsobem, je pro pacienty a jiné fyzické osoby a jejich zákonné zástupce transparentní, a informace a všechna sdělení, týkající se zpracování těchto osobních údajů, jsou snadno přístupná a srozumitelná. Při zpracování osobních údajů na základě souhlasu pacientů nebo jejich zákonných zástupců, nebo jiných fyzických osob, jsou tyto osoby upozorněny na případná rizika, vyplývající ze zpracování, a také na pravidla, záruky a práva, která existují v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů. Účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou jednoznačné a legitimní a jsou vždy stanoveny v okamžiku shromažďování osobních údajů. Rozsah shromažďovaných osobních údajů je přiměřený a omezený pouze na údaje nezbytné pro naplnění stanoveného účelu. Rovněž doba, po kterou jsou osobní údaje uchovávány, je omezena na nezbytné minimum. Při veškerém zpracování osobních údajů jsou aplikována opatření, která zaručují náležitou bezpečnost a důvěrnost těchto údajů.

Společnost Alergomed s.r.o. má odpovědnost za veškerá zpracování osobních údajů, která provádí. V souvislosti s přechodem na novou legislativu pro ochranu osobních údajů v EU, tj. Nařízení EU 2016/679, provedla společnost Alergomed s.r.o. posouzení vlivu všech zpracování na zabezpečení a ochranu osobních údajů, s cílem zjistit pravděpodobnost a závažnost rizik v procesu zpracování osobních údajů. Při tomto posouzení zohlednila společnost Alergomed s.r.o. povahu, rozsah, kontext a účely zpracování a zdroje rizik.

Společnost Alergomed s.r.o. přijala opatření k zabezpečení procesů zpracování osobních údajů, systémů, informací a dat a konkrétní technická, organizační a bezpečnostní opatření tak, aby zajistilo soulad s Nařízením EU. Součástí opatření pro zabezpečení osobních údajů jsou také pravidelná školení zaměstnanců, kteří zpracovávají osobní údaje pacientů, nebo jiných fyzických osob. Od zaměstnanců na všech úrovních je vyžadován odpovědný, iniciativní a tvořivý přístup a respektování pravidel, stanovených pro zabezpečení osobních údajů. Technická a organizační opatření jsou rozpracována v interních dokumentech a směrnicích společnosti Alergomed s.r.o.

Jak uplatnit práva klienta, vyplývající ze zpracování osobních údajů společností Alergomed?

Alergomed s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec jako správce osobních údajů, zpracovává údaje o fyzických osobách na základě zákonné povinnosti, případně jiných právních titulů.

Každá fyzická osoba nebo její zákonný zástupce se může na společnost Alergomed s.r.o. obrátit se žádosti o sdělení, zda o ní Alergomed s.r.o. zpracovává osobní údaje. Toto právo je možné uplatnit jednou ročně, odpovědi na častější žádosti mohou být společností Alergomed.s.r.o. zpoplatněny.

Pacient či jiná fyzická osoba (nebo její zákonný zástupce), o nichž společnost Alergomed s.r.o. zpracovává osobní údaje, má podle právních předpisů o ochraně osobních údajů následující práva:

  • právo na přístup k osobním údajům,
  • právo na opravu osobních údajů,
  • právo na výmaz osobních údajů,
  • právo na omezení zpracování osobních údajů,
  • právo na přenositelnost osobních údajů,
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, 
  • právo na odvolání poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

 

Každé z těchto práv má však určitá omezení či výjimky.

K uplatnění výše uvedených práv je možné se na společnost Alergomed s.r.o. obracet prostřednictvím písemné žádosti, doručené poštou na adresu společnosti Alergomed s.r.o..

Společnost Alergomed s.r.o. každou žádost posoudí a na žádost odpoví ve lhůtě 30 dnů od doručení žádosti. Výše uvedenými způsoby se mohou fyzické osoby na společnost Alergomed s.r.o. obracet také v případě, kdy zpracování osobních údajů je prováděno na základě jimi uděleného souhlasu a tyto osoby se rozhodnou svůj souhlas odvolat.

2018-2024 © AlergoMed | Vyvinuto a provozováno s whitewolf.cz